یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۹:۴۳

سفرنامه یادگیری مدیر مدرسه

سفرنامه یادگیری مدیر مدرسه
سفرنامه یادگیری مدیر مدرسه، عنوان مقاله‌ای است که در فصل‌نامه «رشد مدیریت مدرسه» منتشر شده است. نویسنده مقاله موضوعات و نیازهای دانشی مدیران مدارس را در قالب مطالبی کوتاه باعنوان سفرنامه یادگیری مدیران تدوین کرده است

نویسنده در این مقاله به موضوعات متنوعی اشاره کرده است از جمله: راهبرد نوآورانه، نوآوری مستمر، فرهنگ خودارزیابی، مدیریت کیفیت، مدیریت تغییر، تفکر راهبردی، مدیر آینه‌ای و....
درباره تفکر راهبردی آمده است: «نقش مدیر مدرسه به مثابه رهبر، پیش‌پنداری و وضع راهبردهای سنجیده و پیش‌بینی شده نیست بلکه مدیریت فرایند یادگیری، راهبردی است که به ‌موجب آن راهبردهای جدید ظهور می‌یابند. مدیریت راهبردی مستلزم ایجاد رابطه‌ای دقیق بین تفکر و عمل، کنترل و یادگیری، و ثبات و تغییر است. تفکر راهبردی ریشه در مکتب یادگیری دارد. تدوین راهبرد، فرایندی است نامنظم که بر پایه یادگیری استوار است. ابزار آن هم صرفاً تفکر خطی و منطقی نیست بلکه قضاوت بالای شهودی و ایمانی و خبرگی است.»
نویسنده مقاله، مدیریت تغییر را نیز چنین تعریف کرده است: «اگر در پی ایجاد تغییر و نوآوری در مدرسه هستیم، کاری نکنیم که معلمان و کارکنان مدرسه را در شرایط امتناع از تغییر قرار دهیم. این نقیصه به انگاره‌های ما نسبت به آن‌ها بستگی دارد. اگر به آن‌ها احترام بگذاریم و آن‌ها را به حساب آوریم، از ما پیروی و به ما کمک خواهند کرد. در ایجاد تغییرات در مدرسه ملاحظه‌گری نکنیم و فرایندی بیندیشیم؛ یعنی به‌ جای اینکه خودمان تغییر را به جلو هل بدهیم، اجازه بدهیم فرایند تغییر خودش روش شده و حرکت کند. تغییرات را نه تهدید بلکه فرصت و چالش ببینیم. شروع تغییرات از همان جایی است که ایستاده‌ایم و پایان آن، جایی است که به آن می‌اندیشیم.»
نویسنده: دکتر حیدر تورانی
کلیدواژه‌ها: راهبرد نوآورانه، فرهنگ خودارزیابی، مدیریت کیفیت، تغییر، تفکر راهبردی**‌ دریافت مقاله سفرنامه یادگیری مدیر مدرسه
**‌ دریافت فصل‌نامه رشد مدیریت مدرسه، شماره ۱۱۶، پاییز ۱۳۹۶
**‌ بایگانی رشد مدیریت مدرسه

 

 

۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۳
منبع: فصل‌نامه رشد مدیریت مدرسه، شماره ۱۱۶، پاییز ۱۳۹۶ |
تعداد بازدید : ۳۹۲
کد خبر : ۲,۷۰۳