آموزش فیزیک به روش تجربه عینی

 

«سبک یادگیری به روش تجربه عینی» عنوان بخشی از مقاله است. در این بخش می‌خوانیم: «سبک یادگیری تجربه عینی عبارت است از یک چرخه یادگیری که در آن فراگیر از طریق تجربه‌های ویژه، تعامل با دیگران، مشاهده مستقیم، اجرای عملیات آزمایشگاه به یادگیری می‌پردازد.

این یادگیری مبتنی بر رغبت‌ها و علایق و اتکای به خویش انجام می‌شود. رعایت نظم، داشتن برنامه با هدف حل مسئله در موقعیت‌های هدفمند از شرایط سن یادگیری است.»

نویسنده نتیجه اجرای این اقدام پژوهی را چنین آورده است:
-    مقایسه نمرات فیزیک دانش‌آموزان گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که این سطح نمرات از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است. آزمون t وابسته معنی داری اختلاف بین میانگین‌ها را تأیید کرد.

-     مقایسه نمرات فیزیک دانش‌آموزان گروه گواه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که این سطح نمرات دانش‌آموزان تغییرات قابل توجهی نداشته است. آزمون t وابسته عدم معنی‌داری اختلاف بین میانگین‌ها را نشان می‌داد.

-    مقایسه نمرات پس آزمون گروه‌های آزمایش و گواه حاکی از آن بود که بین این دو میانگین اختلاف قابل توجهی وجود دارد. آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف بین این دو میانگین معنی‌دار بوده است.

-    نتایج نظرسنجی از دانش‌آموزان گروه آزمایش نشان می‌داد که این دانش‌آموزان به میزان 6/55 درصد از آموزش فیزیک به روش تجربه عینی کاملاً رضایت داشتند و 7/33 درصد دیگر از آن‌ها این آموزش را تا حدودی موفقیت‌آمیز دانستند.

بدین ترتیب نتایج این اقدام‌پژوهی اثربخش تلقی می‌شود.


نویسنده: لیلاسادات مؤمنی، دبیر فیزیک اراک
کلیدواژه‌ها: آموزش فیزیک، تجربه عینی، پیشرفت تحصیلی

منبع: فصل‌نامه رشد آموزش فیزیک، شماره 115، پاییز 1395
تعداد بازدید : ۱,۶۶۴
کد خبر : ۲,۴۲۴
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید