سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۳۲

 

تذکر مهم:


مجلات دانش‌آموزی رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش‌آموز، رشد نوجوان و رشد جوان از طریق سایت به فروش نمی‌رسند.

برای تهیه این مجلات درخواست خود را فقط به مدرسه اعلام بفرمایید.

 

انتشار مجلات دانش‌آموزی رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول به صورت ماهنامه (هشت شماره در سال تحصیلی) و رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم به صورت فصلنامه (سه شماره در سال تحصیلی) می‌باشد.

 

امور مشترکین مجلات رشد

 

دوره بیست و هشتم؛ پاییز ۱۳۹۷
۲,۰۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ مهر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۹۹، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ آبان ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۰۰، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ آذر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۰۱، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست و هشتم؛ زمستان ۱۳۹۷
۲,۰۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ دی ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۰۲، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ بهمن ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۰۳، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ اسفند ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۰۴، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست و هشتم؛ بهار ۱۳۹۸
۲,۰۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ فروردین ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۰۵، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست و چهارم؛ اردیبهشت ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۰۶، ۴۰ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره پانزدهم؛ مهر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۱۱، ۴۸ صفحه
۱,۳۰۰ تومان
دوره بیست‌ و دوم؛ مهر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۷۴، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و چهارم؛ مهر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۲۷۳، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و هفتم؛ مهر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۳۱۶، ۶۴ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره پانزدهم؛ آبان ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۱۲، ۴۸ صفحه
۱,۳۰۰ تومان
دوره بیست‌ و دوم؛ آبان ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۷۵، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و چهارم؛ آبان ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۲۷۴، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و هفتم؛ آبان ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۳۱۷، ۶۴ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره پانزدهم؛ آذر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۱۳، ۴۸ صفحه
۱,۳۰۰ تومان
دوره بیست‌ و دوم؛ آذر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۷۶، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و چهارم؛ آذر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۲۷۵، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و هفتم؛ آذر ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۳۱۸، ۶۴ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و هفتم؛ دی ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۳۱۹، ۶۴ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و چهارم؛ دی ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۲۷۶، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست‌ و دوم؛ دی ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۷۷، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره پانزدهم؛ دی ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۱۴، ۴۸ صفحه
۱,۳۰۰ تومان
دوره سی‌ و هفتم؛ بهمن ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۳۲۰، ۶۴ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و چهارم؛ بهمن ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۲۷۷، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست‌ و دوم؛ بهمن ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۷۸، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره پانزدهم؛ بهمن ۱۳۹۷، شماره پی در پی ۱۱۵، ۴۸ صفحه
۱,۳۰۰ تومان
دوره سی‌ و ششم؛ اسفند ۱۳۹۶، شماره پی در پی ۳۱۳، ۶۴ صفحه
۱,۱۰۰ تومان
دوره سی‌ و سوم؛ اسفند ۱۳۹۶، شماره پی در پی ۲۷۰، ۴۸ صفحه
۱,۱۰۰ تومان
دوره بیست‌ و یکم؛ اسفند ۱۳۹۶، شماره پی در پی ۱۷۱، ۴۸ صفحه
۱,۱۰۰ تومان
دوره چهاردهم؛ اسفند ۱۳۹۶، شماره پی در پی ۱۰۸، ۴۸ صفحه
۹۰۰ تومان
دوره سی‌ و هفتم؛ فروردین ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۳۲۲، ۶۴ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و چهارم؛ فروردین ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۲۷۹، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست‌ و دوم؛ فروردین ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۸۰، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره پانزدهم؛ فروردین ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۱۷، ۴۸ صفحه
۱,۳۰۰ تومان
دوره سی‌ و هفتم؛ اردیبهشت ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۳۲۳، ۶۴ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره سی‌ و چهارم؛ اردیبهشت ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۲۸۰، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره بیست‌ و دوم؛ اردیبهشت ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۸۱، ۴۸ صفحه
۱,۵۰۰ تومان
دوره پانزدهم؛ اردیبهشت ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۱۸، ۴۸ صفحه
۱,۳۰۰ تومان