جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۲۷

مشخصات پدیدآورنده

بهروز

صاحب زاده

دکترا

زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ های رسوبی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش علوم زمین