مشخصات پدیدآورنده

سیدمحمد

حسینی

دانشجو

دکترای برنامه‌ریزی درسی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کار دانش