مشخصات پدیدآورنده

احمدرضا

دوراندیش

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش فنی و حرفه‌ای