دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۹:۰۳
شماره مدرکعنواننویسندهتصویر
  World of Essential College Vocabulary Margaret Ann Richek, Susanne Francine Picchi World of Essential College Vocabulary
  بسته آموزشی ستاره‌ها مسعود تهرانی فرجاد، شیرین برزین، سمانه خداوردی بسته آموزشی ستاره ها
  پسر دیرآموز من مهوش کیان ارثی معرفی کتاب: پسر دیرآموز من
  تمرینات مقاومتی و توانی در کودکان و نوجوانان دکتر حمید رجبی، حسین رمضانی تمرینات مقاومتی و توانی در کودکان و نوجوانان
  جغرافیای شهری ایران دکتر پروانه شاه‌حسینی جغرافیای شهری ایران
  خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه پیتر سنگه و همکاران خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه
  خوابگاه، محل زندگی ربابه الهویردی پور خوابگاه، محل زندگی
  دانش صداسازی هوگو پینکستربور دانش صداسازی
  دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، ۱۳۹۶ - ۱۳۸۸ میرطاهر موسوی دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، ۱۳۹۶ - ۱۳۸۸
  راهبردها و روش‌های سلبی در آموزش عبدالعظیم کریمی راهبرد ها و روش های سلبی در آموزش
۱ ۲ ۳
۲۱ مورد، صفحه ۱ از ۳