دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۳

معرفی کتاب

خوابگاه، محل زندگی

خوابگاه، محل زندگی

ربابه الهویردی پور

نافله

1391


دانش‌آموزان و زندگی خوابگاهی، موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده کلیاتی درباره خوابگاه، به عنوان خانه دوم، بیان می‌کند و خوابگاه را محلی برای جست‌وجوی بهترین فرصت‌ها و ایده‌ها معرفی می‌کند.
چکیده‌های طلایی آرامش در خوابگاه، محبوبیت در خوابگاه‌ها، مهارت‌های ارتباط، چگونگی اعتماد کردن برای داشتن امنیت و چگونگی طرحریزی اهداف در خوابگاه از جمله مفاهیم این کتاب هستند میتوانید درباره شادی‌های خوابگاهی، اردوی خوابگاهی، اصول برنامه‌ریزی بهداشت در خوابگاه و نیز برخی مقررات سکونت در خوابگاه در این کتاب مطالبی بخوانید.