عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

جهان در تسخیر چاپگرهای سه‌بعدی

  فایلهای مرتبط
جهان در تسخیر چاپگرهای سه‌بعدی

طرز کار انواع چاپگرهای سهبعدی متفاوت است، اما میتوان اینطور به شیوه کار آنها نگاه کرد:

- اول باید فایل سهبعدی ساخته شود. ایده یا محصولی که در ذهن شماست، میتواند از طریق نرمافزارهای سهبعدی مدلسازی شود و بهعنوان نمونه اولیه، با استفاده از چاپگرهای سهبعدی، تولید شود. این محصول یا ایده میتواند هر چیزی باشد. قطعات صنعتی، ماکتهای معماری، زیورآلات، مجسمههای سهبعدی، هدایای ویژه و خاص، محصولات حوزه آیتی و فناوریها فقط بخش کوچکی از ایدههایی هستند که روزانه با آنها مواجه میشویم. این طراحی را نرمافزارهایی همچون «راینو1، زیبراش2، ماتریکس3، سالیدورکس4، تریدیمکس5، اسکچآپ6 و اتوکد7» انجام میدهند.

برای چاپگر سهبعدی به یک فایل سه‌‌بعدی نیاز است که هندسه قطعه را بهصورت دقیق مشخص کند. به این منظور، در مواردی که اصل یک شیء در واقعیت موجود است، اسکن سهبعدی به کمک میآید تا بهسادگی بتوان فایل سهبعدی را از روی قطعه موجود بهدست آورد.

- اما آیا چاپگر سهبعدی میتواند مدل ساختهشده ما را بفهمد؟ نه! برای همین در مرحله بعد مدلسازی اولیه را به قالبی تبدیل میکنیم تا برای چاپگر سهبعدی قابلفهم شود.

- حالا نوبت چاپ مدل است. این کار با دستگاههایی با فناوریهای گوناگون انجام میشود. این فناوریهای مرسوم عبارتاند از: «SLS ـ SLA ـ FDM ـ Polyjet– Binderjet ـ Lom – DED ».

- در مرحله بعد باید قطعه چاپشده را از دستگاه جدا کرد. این کار گاهی خیلی راحت و گاهی هم خیلی سخت است.

- در مرحله پایانی و نهایی پولیش، رنگپاشی و آببندی انجام میشود. پس از آن محصول قابل استفاده است.

البته در برخی موارد مرحلهای با نام «پسپردازش» هم داریم که از اشعه فرابنفش برای به عملآوردن آن استفاده میشود.

 

چاپ سهبعدی نوعــی فناوری توانمند است که طراحان را تحریک و تشویق میکند و به آنها آزادی طراحی بیسابقهای میدهد. این در حالی است که چاپگر سهبعدی ابزار کمتری نیاز دارد و در نتیجه از صرف هزینههای سنگین جلوگیری میکند. همچنین،  بهوسیله این فناوری میتوان قطعات را بهطور خاص طراحی کرد و به مونتاژ با هندسه پیچیده و ویژگیهای پیچیده برای دستگاه نیاز نیست.

 

چاپگر سهبعدی در آشپزی

چاپگـر سهبـعدی مـواد غـذایی با فشردهسازی لایهلایه غذا در سهبعد به وجود میآید. انواع گوناگونی از غذاها مانند شکلات، آبنبات، کراکر، ماکارونی و پیتزا انتخابهای مناسبی برای تولید به این روش هستند.

 

چاپگر سهبعدی در پزشکی

اسـتفادههـای چـاپـگر سـهبـعدی در جـراحیهـا در اواسـط دهه ۱۹۹۰ با استفاده از مدلهایی برای جراحی بازسازی استخوان آغاز شد. این روزها استفاده از آن برای تولید ایمپلنتهای ارتوپدی (فلزی) افزایش یافته است و انتظار میرود بهزودی ساخت و استفاده از چاپگرهای سهبعدی را در ساخت دستگاههای کمکشنوایی و دندانپزشکی و حتی قلب مصنوعی شاهد باشیم.

 

چاپگر سهبعدی و آموزش

این روزها در برخی کشورها استفاده از فناوری چاپ سهبعدی حتی به کلاسهای درس هم رسیده و روشهای آموزشی و آزمایشگاهی را تغییر داده است. شاهد چنین ادعاهایی، توانایی دانشآموزان در نمونهسازی با هزینه کم و سرعت بالا در کلاسهای درس و همچنین ساخت تجهیزات ارزانقیمت و باکیفیت بوده است.

 

چاپگر سهبعدی درخودروسازی، هواپیماسازی و امور نظامی

چاپگر سهبعدی در تولید اتومبیل، کامیون و هواپیما به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.

در اوایل سال ۲۰۱۴، کارخانه Koenigsegg اعلام کرد یک خودرو به نام Urbee را که بسیاری از اجزای آن با چاپگر سهبعدی ساخته شدهاند، بهعنوان اولین خودروی چاپ سهبعدی تولید کرده است. در سال ۲۰۱۷،GE Aviation اعلام کرد از طراحی سهبعدی برای تولید یک موتور هلیکوپتر با ۱۶ قسمت، بهجای ۹۰۰ قسمت، استفاده کرده است. این کار بر کاهش پیچیدگی زنجیرههای تولید آن تأثیر بالقوه زیادی داشته است.

اما آخرین فناوری؛ چاپگر چهاربعدی

تصور کنید جعبهای دارید که از طریق چاپگر سهبعدی ساخته شده است. این بهتنهایی جالب است، ولی تصور کنید این جعبه میتوانست تحت تأثیر برخی محرکها، بهصورت خودکار باز و بسته شود. یعنی به این صورت که در کارخانه، بهمحض قرارگرفتن وسیلهای داخل جعبه یا کارتن، بهصورت خودکار بسته شود. یا گُلی پلاستیکی را در نظر بگیرید که در مجاورت گرما یا نور باز شود.

این فناوری در مرحله طراحی و توسعه قرار دارد و باید منتظر استفاده صنعتی از آن بود.

 

 

پینوشتها:

1. Rhinoceros

2. Zbrush

3. Matrix

4. Solid Works

5. DS Max

6. Sketch Up

7. Auto CAD

۳۲۲
کلیدواژه (keyword): رشد نوجوان، صفر و یک،چاپگرهای سه‌ بعدی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید