شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸

نگاهی به مجلات دیجیتالی فارسی با موضوع جغرافیا

مجتبی مقصودی  ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
  فایلهای مرتبط
امروزه با توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، استفاده از محتواهای چاپ شده روی کاغذ به‌صورت روزنامه، مجله و کتاب رو به کاهش نهاده است. از آنجا که ابزارهایی مانند رایانه‌ها، لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها و گوشی‌های همراه امکان دانلود و مطالعه محتواهای مختلف را در اختیار همگان گذارده‌اند، بسیاری از مجلات علمی به‌صورت رایگان یا با دریافت حق اشتراک ناچیز، مطالب خود را به‌صورت دیجیتالی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند. خرید و فروش کتاب‌های دیجیتالی نیز روزبه‌روز رونق یافته و به تدریج شاهد کاهش روزافزون انتشار کتاب به‌صورت کاغذی خواهیم بود. این موضوع اگرچه ممکن است به خاطر برخی موضوعات نوستالوژیک با مخالفت کتاب‌خوان‌ها و دوستداران متن‌های کاغذی روبه‌رو شود، اما بسیاری از خوانندگان ترجیح می‌دهند محتواها را به‌صورت دیجیتالی مطالعه کنند. نشر دیجیتالی مجلات علمی در کشور به‌ویژه مجلات دانشگاهی بنا به دلایلی از جمله کاهش هزینه‌ها رونق یافته و بسیاری از این مجلات را می‌توان بدون پرداخت هزینه و رایگان دریافت و مطالعه کرد. در این مقاله تعدادی از این مجلات معرفی شده‌اند، اما به دلیل تعداد زیاد مجلات علمی جغرافیا فقط تعداد اندکی از آن‌ها به‌صورت تفصیلی‌تر معرفی شده‌اند. در پایان این مقاله و در یک جدول، فهرست نام ۴۶ مجله جغرافیایی و نشانی اینترنتی آن‌ها ارائه شده است که دوستداران علم جغرافیا می‌توانند ضمن استفاده رایگان از مقالات این مجلات، جدول ارائه شده را در گروه‌های مجازی خود به اشتراک بگذارند. به نظر می‌رسد مجله رشد آموزش جغرافیا نیز بعد از سال‌ها تجربه نشر کاغذی همراه با نشر الکترونیک، به تدریج باید به عرصه نشر الکترونیک ورود یابد و در آینده در تعداد نسخه‌های محدود چاپ و منتشر شود.

1. آمایش جغرافیایی فضا

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: http://gps.gu.ac.ir/

سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی

صاحبامتیاز این فصلنامه، دانشگاه گلستان است. مجله آمایش جغرافیایی فضا (مکان) براساس ابلاغیه کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای درجه علمی ـ پژوهشی است. آمایش جغرافیایی فضا، دانشی میانرشتهای است و دربرگیرنده سه بعد «فضا و مکان»، «فعالیت» و «جمعیت» بهصورت همزمان میباشد. مجله آمایش جغرافیایی فضا از منظر دانش جغرافیا به این سه مقوله در آمایش فضا میپردازد.

این فصلنامه از سال 1390 شروع به انتشار کرده و تا سال 1396، 25 شماره از آن منتشر شده است. کلیه مقالات این مجله بهطور رایگان قابل دانلود است.

 

اولویتهای پژوهشی مهم مجله آمایش جغرافیایی فضا

ـ بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود آمایش جغرافیایی فضا در کشور؛

ـ بررسی و شناسایی قابلیتهای دانش علوم جغرافیایی در آمایش فضا و توسعه منطقهای با رویکرد آمایشی در افق آینده؛

ـ برنامهریزی برای بهینهسازی شبکه شهری، نظام سلسلهمراتبی سکونتگاهها و توسعه منطقهای و گذر از عدم تعادلهای فضایی؛

ـ مطالعه، تحلیل و ارزیابی و برنامهریزی در مقوله شبکه ارتباطی در عرصه هوایی، زمینی و دریایی در راستای قابلیتهای منطقهای و با معیارهای آمایشی؛

ـ مدلسازی و تحلیل فضای شهری و منطقهای با استفاده از سامانههای GIS؛

ـ آمایش آیشهای صنعتی، نظامی و ریلی بزرگ و منطقهای و توسعه منطقهای (مطالعه و ارزیابی وضعیت آیشها در کشور، راهکارهای توسعه، بازسازی و...)؛

ـ تجزیه و تحلیل و طراحی مستندات آمایش جغرافیای فضا (مطالعه، ارزیابی و تدوین طرحهای جامع، تفصیلی و ...) و ارائه راهکارهای اجرایی آنها؛ برای مثال تعیین انواع کاربریها؛

ـ حقوق آمایش جغرافیایی فضا و منطقهای در ایران؛

ـ آمایش شهری

ـ آمایش سواحل دریایی، شامل تحلیل فضایی، آیندهپژوهی در راستای تغییر کاربریها، چشماندازها، طراحی مجدد فضاها و ...)؛

ـ طرحها، راهکارها و سیاستهای تمرکززدایی در کلانشهرها؛

ـ راهکارهای توسعه و آمایش مناطق روستایی؛

ـ مکانیابی جدید روستاها.

 

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره فصلنامه، مربوط به شماره 25، سال 1396:

ـ بررسی ارتباط میان کاربری اراضی با جاذبههای گردشگری با مدل آنتروپی محلی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)؛

ـ ارزیابی کالبدی محلههای نوبنیاد شهری با استفاده از اصول شهرسازی نو (مورد: محله یاغچیان تبریز)؛

ـ مدلسازی گسترش آتشسوزی جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولی؛

ـ تحلیل و برآورد آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان)؛

ـ بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز سد زایندهرود.

 

2. آمایش سرزمین

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: https:jtcp.ut.ac.ir

سردبیر: دکتر سیدمحمد محمودی

صاحبامتیاز این دوفصلنامه پردیس فارابی دانشگاه تهران واقع در شهر قم است. دوفصلنامه آمایش سرزمین براساس ابلاغیه کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی ـ پژوهشی است. آمایش سرزمین، دانشی میانرشتهای و چندتخصصی است که دربرگیرنده حداقل سه بعد «فضا»، «جمعیت» و «فعالیت» بهصورت همزمان است. مقالاتی که فقط به یکی از این ابعاد بپردازد مورد پذیرش دفتر مجله نیست.

این دوفصلنامه از سال 1388 شروع به انتشار کرده و تا سال 1396، 17 شماره از آن منتشر شده است. کلیه مقالات این دوفصلنامه بهطور رایگان قابل دانلود است.

 

برخی از اولویتهای پژوهشی مهم مجله آمایش سرزمین:

1. تجزیه و تحلیل وضعیت موجود آمایش سرزمین در کشور و مناطق مختلف ایران؛ برای مثال ارزیابی و آسیبشناسی طرحهای کاربری، طرحهای توسعه منطقهای، منطقهبندی سرزمین، سیاستهای فضایی، اقتصادی، زیستمحیطی و اقتصادی و...؛

2. بررسی چشماندازهای نوین آمایش سرزمین در ایران و آیندهنگاری توسعه منطقهای با رویکرد آمایشی بر پایه سناریو؛

3. متروپلسازی (عوامل تأثیرگذار، استراتژیها، موانع و مشکلات، چشماندازها) و برنامهریزی و توسعه متروپلها در ایران؛

4. مطالعه و بررسی ایجاد شبکههای نوین و پیشرفته ریلی در پهنه سرزمین و منطقه؛

ـ ضرورتسنجی ایجاد شبکهها

ـ امکانسنجی

ـ انتقال شبکهها

ـ بازسازی خطوط

ـ طراحی طرح جامعه شبکهها

ـ مدلسازی شبکه و تهیه GIS

 

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره دوفصلنامه، مربوط به شماره 16، سال 1396:

ـ تبیین موانع فراروی جابهجایی پایتخت در ایران با رویکردی آمایشی؛

ـ تأثیر متقابل ساختار فضایی و نظام جریانهای مؤثر منطقهای در البرز جنوبی؛

ـ توسعه چارچوبانگاشتی از فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری؛ کرانه جنوبی دریای کاسپین از شهرستان ساری تا محمودآباد؛

ـ ارزیابی آسیبپذیری مکانی زیرساختهای استان اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل؛

ـ امکانسنجی و سنجش بُرد سرمایهگذاری عرصههای گردشگری استان آذربایجان غربی.

 

 3. آمایش محیط

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: http://ebtp.malayeriau.ac.ir

سردبیر: دکتر بیژن رحمانی

صاحبامتیاز این فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرستان ملایر است. این فصلنامه از سال 1387 شروع بهکار کرده و از سال 1389 براساس ابلاغیه کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی ـ پژوهشی گرفته است.

کلیه مقالات این فصلنامه از شماره 22 تا 40 بهطور رایگان قابل دانلود است.

اهداف این فصلنامه چنین عنوان شده است:

ـ آگاهیبخشی و ترویج علم جغرافیا از طریق انتشار مقالات مناسب؛

ـ یاری به نویسندگان مقالات، شامل اساتید، محققان و دانشجویان در عرصه انتقال دیدگاهها و نظریات خود؛

ـ بهینهسازی نحوه انتشار و توزیع نشریه به گونهای که حداقل هزینه و ضایعات زیستمحیطی را به همراه داشته باشد؛

ـ افزایش تعداد مقالات منتشر شده در سال همراه با حفظ کیفیت و ارزشهای علمی مقالات.

 

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره فصلنامه، مربوط به شماره 39، سال 1396:

ـ سطوح پایداری در محلههای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر مهاباد)؛

ـ میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه موردی: درهشهر)؛

ـ مطالعه تطبیقی سطح پایداری در محلات قدیم و جدید شهری (نمونه موردی: محلات بافت قدیم و جدید شهر کرمان)؛

ـ بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه؛

ـ نقش فضای عمومی شهری در شکلگیری اعتماد اجتماعی (نمونه موردی: پارک حاشیه چمران، کلانشهر شیراز)؛

ـ بررسی تطبیقی معیارهای قابلیت پیادهمداری در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: محلات جدید و قدیمی شهر رشت).

 

 

4. اقتصاد فضا و توسعه روستایی

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: http://serd.khu.ac.ir

سردبیر: دکتر حسن افراخته

صاحبامتیاز فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دانشگاه خوارزمی است. این فصلنامه از سال 1391 شروع بهکار کرده و تاکنون 22 شماره از آن منتشر شده است.

کلیه مقالات این فصلنامه از شماره 1 تا 22 بهصورت رایگان قابل دانلود است.

اهداف این فصلنامه چنین عنوان شده است:

ـ ارائه خدمات علمی در جهت احیای اقتصاد روستایی متناسب با منزلت کشور؛

ـ بومیسازی منابع علمی مربوط به توسعه اقتصاد روستایی؛

ـ حل بحران ناشی از مهاجرت بیرویه روستایی و لزوم توسعه اقتصاد روستایی؛

ـ تخصصی شدن رشتههای علوم جغرافیایی و تصویب سرفصلهای جدید رشته در آموزش عالی؛

ـ تدوین منابع علمی مؤثر در مدیریت نوین روستایی.

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره فصلنامه، مربوط به شماره 22، سال 1396:

ـ تأثیر گردشگری خانههای دوم بر اقتصاد روستایی دهستان ابرشیوه در شهرستان دماوند؛

ـ اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی ـ اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران؛

ـ اقتصاد زبالهای در روستاهای پیراشهری جنوب تهران؛

ـ راهبردهای اقتصادی بهبود شاخصهای مسکن در نواحی روستایی شهرستان کهگیلویه؛

ـ نقش سرمایه روانشناختی در ارتقای کارآفرینی روستایی استان آذربایجان شرقی؛

ـ الگویابی تخصیص پایدار کاربری زمین در نواحی روستایی شرق گیلان.

 

 

 5. اقتصاد و توسعه منطقهای

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: https://erd.um.ac.ir

سردبیر: دکتر مصطفی سلیمیفر

صاحبامتیاز این دوفصلنامه، دانشگاه فردوسی مشهد است. دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقهای، یکی از سه عنوان مجله جدیدی است که در سال 1390 از مجله علمی ـ پژوهشی دانش و توسعه سابق منشعب شده و نخستین شماره آن در ابتدای سال 1391 به چاپ رسیده است.

کلیه مقالات این دوفصلنامه شامل 13 شماره بهصورت رایگان قابل دانلود است.

اهداف این دوفصلنامه چنین عنوان شده است:

این مجله آثار علمی ـ اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقهای برای استفاده پژوهشگران، سیاستگذاران و مدیران اجرایی و سایر مخاطبان با هدف تبیین تئوریها، دیدگاهها و مدلهای توسعه منطقهای انتشار میدهد و اینکه چگونه میتوان برای یک منطقه (شامل چند شهر بزرگ یا چند استان یا ایالت)، برنامهریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتریهای نسبی مورد نظر مسئولان و سیاستمداران آن منطقه دست یافت و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیز بهصورت همگن بهرهمند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامهریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقهای در برنامهریزیهای کلان و ملی و آگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامهریزی کشور ممکن است به عدم تعادلهای منطقهای بالایی در جغرافیای خود، بهویژه در میان بخشهای شهری و روستایی بینجامد.

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره دوفصلنامه، مربوط به شماره 13، سال 1396:

ـ روشهای ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده ـ ستانده منطقهای و سنجش خطاهای آماری (مطالعه موردی: استان گیلان)؛

ـ آثار اقتصاد دانشبنیان بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (نظریه همگراییهای اقتصادی ـ منطقهای برای کشورهای عضو اکو)؛

ـ بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استانهای ایران (1392 ـ 1387)؛

ـ معرفی و ارزیابی روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SELQ) در منطقهایسازی جداول داده ـ ستانده ملی (مطالعه موردی: استان یزد 1390)؛

ـ بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای کشور (رویکرد الگوی هکمن دومرحلهای).

 

 

 6. اطلاعات جغرافیایی (سپهر سابق)

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی:  http://www.sepehr.org

سردبیر: دکتر مهدی مدیری

صاحبامتیاز این فصلنامه، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) بهصورت فصلنامه بوده و در هر شماره ترکیبی از مقالات در بخشهای استخراج و تولید دادههای جغرافیایی، پردازش و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه اطلاعات جغرافیایی را منتشر میکند. این فصلنامه علمی ـ پژوهشی از سال 1369 با نام سپهر شروع به انتشار کرده است. از سال 1393 نام مجله به «اطلاعات جغرافیایی» تغییر یافته است.

کلیه مقالات هر 105 شماره این فصلنامه که تا به حال چاپ شده، بهصورت رایگان قابل دانلود است.

اهداف این فصلنامه چنین عنوان شده است:

ـ برقراری شرایط مناسب تبادل دانش و دستاوردهای علمی ـ پژوهشی بین اساتید، دانشجویان و متخصصان علوم ژئوماتیک و جغرافیا؛

ـ ارتقای مستمر دانش فنی و کیفیت تولیدات و خدمات و فراهم ساختن فضای نوآوری و خلاقیت؛

ـ ایجاد شرایط مناسب آموزش حین خدمت کارکنان و کاربران علوم ژئوماتیک و جغرافیا؛

ـ آئینه تلاشها و خلاقیتها به منظور همافزایی در حوزه پژوهش و تحقیقات علوم ژئوماتیک و جغرافیا؛

ـ اطلاعرسانی تخصصی علوم ژئوماتیک و معرفی توانمندیهای علمی ـ فنی و دستاوردهای نوین ملی.

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره دو فصلنامه مربوط به شماره 104، سال 1396:

ـ معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسانسازی دادههای زمینی با دادههای مشاهدهای در ایران؛

ـ ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق بهعنوان جایگزینی برای تکنیکهای نسبی؛

ـ مطالعه تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد ـ اردکان با استفاده از شاخص GQI؛

ـ تعیین آسیبپذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی بندر آستارا؛

ـ تحلیلی بر برنامههای توسعه و سیاستهای زمینشهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین (موردپژوهی: کلانشهر تهران)؛

ـ مطالعه پتانسیلهای اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر.

 

 

 7. پژوهشهای اقلیمشناسی

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: http://cri.ac.ir/show=187

سردبیر: دکتر علیاکبر متکان

صاحبامتیاز این دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی، پژوهشکده اقلیمشناسی سازمان هواشناسی با همکاری انجمن سنجش از دور (GIS) ایران است. این فصلنامه از سال 1388 تا 1395 منتشر شده و در این مدت 28 شماره از چاپ خارج شده است.

این مجله از شماره 1 تا شماره 12 بهصورت رایگان قابل دانلود است.

 

اهداف پژوهشکده اقلیمشناسی:

ـ شناخت قانونمندیهای حاکم بر تغییر اقلیم و تشدید بلایای جوی ـ اقلیمی، بهخصوص پدیده خشکسالی و سیل که از طریق آگاهی یافتن بر وقوع این بلایا با تعریف روشهای مناسب برای پایش این پدیدهها و ارائه مدلهای پیشبینی در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف و پیشآگاهیهای لازم، میتوان خسارات هر یک را کاهش داد و باعث افزایش تولیدات کشاورزی، بالا بردن ضریب ایمنی در مقابله با بلایای اقلیمی و ایجاد کار بیشتر در کشور شد و در نتیجه به اقتصاد عمومی آن کمک کرد؛

ـ توسعه و گسترش اقلیمشناسی محض و کاربردی؛

ـ زمینهسازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مذکور؛

ـ بررسی رابطه اقلیمشناسی با بلایای طبیعی جوی و طبیعی.

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره این دوفصلنامه، مربوط به شماره 28 ـ 27، پاییز و زمستان 1395:

ـ بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران؛

ـ تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان براساس دمای کمینه؛

ـ بررسی تغییرات زمانی و مکانی کمفشار پاکستان؛

ـ مطالعه آماری و شناسایی نوع مه به کمک یک الگوریتم در مهمترین فرودگاههای کشور؛

ـ بررسی ارتباط عوامل کنترلی بزرگ مقیاس جوی با رخداد گردوغبار در نیمه غربی کشور (مطالعه موردی: ماههای جولای  2004 و جولای 2009)؛

ـ تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان.

 

 

 8. پژوهشهای جغرافیای انسانی

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: https://jhgr.ut.ac.ir

سردبیر: دکتر کرامتالله زیاری

صاحبامتیاز این فصلنامه، مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران است. فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی یکی از نشریات مهم جغرافیایی دانشگاه تهران بود که به دلیل حجم مقالات رسیده و تفاوتهایی که این مقالات جغرافیایی در ماهیت خود داشتند، از سال 1380 فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی به دو فصلنامه شامل پژوهشهای جغرافیایی انسانی و پژوهشهای جغرافیایی طبیعی، تفکیک شد. در سال 1389 مجله پژوهشهای روستایی و در سال 1393 مجله پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری نیز به مجموعه فصلنامههای جغرافیایی دانشگاه تهران افزوده شد.

کلیه مقالات این فصلنامهها بهصورت رایگان قابل دانلود است.

اهداف این فصلنامه چنین عنوان شده است:

انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی حاضر در فرایند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و بهخصوص ارتقای کیفی رشته علوم جغرافیایی، خود افزون بر ایجاد فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی گروههای تخصصی برنامهریزی شهری، برنامهریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، گردشگری، برنامهریزی منطقهای و ناحیهای، سنجش از دور و آمایش سرزمین، ارائه و چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشوران و پژوهندگان دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی را نیز امکانپذیر ساخته است. هدف اصلی از انتشار فصلنامه حاضر درواقع پاسخی است به این دغدغه که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسشها و چالشهای مهم نظری و علمی مطرح در عرصههای برنامهریزی و... در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی و فعالیت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخیابی برای آنها در چارچوب کار ویژه یک نشریه تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم که شاخصه اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائه نتایج  فعالیتهای علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص و از این طریق، برقراری ارتباط و تعامل علمی ـ پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجهگیریهای سودمند، عملی و مشکلگشا در زمینههای یاد شده.

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره دوفصلنامه، مربوط به شماره 26، سال 1396:

ـ سنجش الگوی استقرار کاربریهای حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کلانشهر اهواز؛

ـ آرامسازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: محله یوردشاهی ارومیه)؛

ـ تبیین نابرابری در توسعه صنعت گردشگری با نگاهی به ایران؛

ـ تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعه موردی: زنان عشایر سیستانی)؛

ـ ارزیابی رقابتپذیری منطقهای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشهای؛

ـ مدلسازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالباتشناسی اقوام (مطالعه موردی: استان کردستان).

 

 9. جغرافیا

 

 

 

 

 

 

نشانی اینترنتی: http://www.iga.ir

سردبیر: دکتر عباس سعیدی

صاحبامتیاز این فصلنامه، انجمن جغرافیایی ایران است. این فصلنامه از تاریخ 1357 شروع به انتشار کرده است. برخی از مقالات این مجله از سال 1383 تا 1396 در نشانی زیر مربوط به پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بهصورت رایگان قابل دانلود است.

http:www.sid.ir/Fa/Journal/JournalisPaper.aspx?ID=60635

همچنین با عضویت در سایت مگایران میتوان کلیه مقالات مربوط به سالهای 1383 تا 1396 را در صورت پرداخت حق عضویت دانلود کرد.

 

برخی از عناوین مقالات آخرین شماره فصلنامه، مربوط به شماره 53، سال 1396:

ـ ارزیابی طرحهای توسعه شهری از دیدگاه شهروندان (مورد مطالعه: پیادهراهسازی خیابان سلمان فارسی اهواز)؛

ـ ارائه الگوی ترکیبی زیستپذیری کلانشهر تهران براساس شاخصهای زیرساختی؛

ـ واکاوی رابطه الگوهای همدید با میزان ذرات معلق آلاینده فراگیر در استان تهران؛

ـ بررسی تاریخ معاصر کردها در ایران از منظر کتابهای درسی مطالعات اجتماعی، تاریخ و جغرافیای دوره متوسطه اقلیم کردستان عراق.

 

مجلات دیجیتالی فارسی با موضوع جغرافیا

مجلات دیجیتالی فارسی با موضوع جغرافیا

۴۲۸
کلیدواژه: آموزش جغرافیا، پژوهش‌های جغرافیایی، دانشگاه علمی پژوهشی، مرکز پژوهشی، مجلات دیجیتالی، جغرافیا
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید