عکس رهبر جدید

عکس هفته: تکنولوژی

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

موضوع: مدرسه خانه دوم

نام عکس: تکنولوژی

عکاس: الهام اظهری

 

تکنولوژی