عکس رهبر جدید

عکس هفته: راه دوستانه مدرسه ما

 

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

 

موضوع: مدرسه خانه دوم

نام عکس: راه دوستانه مدرسه ما

عکاس: پویا بیات

 

راه دوستانه مدرسه ما