عکس هفته: کتاب من

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

موضوع: مدرسه خانه دوم

نام عکس: کتاب من

عکاس: اسحاق آقایی

 

کتاب من