مشخصات نماینده

احمد

قره‌خانی

همدان

همدان

اداره کل آموزش و پرورش