مشخصات نماینده

منصور

بهرامی

خوزستان

اهواز

اداره کل آموزش و پرورش