عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

جعفر

گلفشان

کرمان

قم

سازمان آموزش و پرورش استان قم

2938020-0251

2938030-0251

قم ـ بلوار امین ـ جنب صدا و سیما ـ کوچه شماره 2 ـ اداره کل آموزش و پرورش استان قم