یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

سخن اول
آن‌چه پیش روی شماست، منبع غنی از تولیدات علمی و تجربه‌های آموزشی و حاصل سال‌های متمادی کار گروهی و مشارکتی همکارانی است که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها «رشد و توانمند‌سازی معلمان» ایران اسلامی است.
مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی که در حال حاضر بیستمین سال انتشار خود را سپری می‌کند، در مهرماه 1371 به صورت فصل‌نامه شروع به کار کرد و از مهرماه 1384 به ماه‌نامه تبدیل شد. در همه این سال‌ها، رویکرد مجله، توجه به ویژگی‌های خاص دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و چگونگی برقراری ارتباط با نوجوانان بوده است. این مهم به کرّات و از زوایای گوناگون، در مجله کنکاش و بررسی شده است.
دست‌اندرکاران مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی همواره کوشیده‌اند با انتشار مطالبی در زمینه‌های مورد نیاز معلمان، نقش تبیین‌گری ایفا کنند و در این راه از مستندسازی و ثبت تجربه‌های همکاران دریغ نداشته‌اند. خوشبختانه، بر اساس نظرسنجی‌ها این بخش توانسته است در ارتقای بینش علمی فرهنگیان مؤثر و مفید باشد.
فرهیختگان و بزرگواران بسیاری از آغاز راه تاکنون در طراحی و تولید محتوا، آماده‌سازی و امور فنی ـ هنری، چاپ و انتشار این مجله تأثیر و همکاری داشته‌اند ـ که اسامی آن‌ها در ادامه آمده است.
امید است محتوای این رسانه، در بهبود وضعیت آموزش و پرورش ایران و تعمیق نگرش علمی و توسعه دانش حرفه‌ای و به‌روز رسانی مهارت‌های شغلی فرهنگیان مؤثر افتد.


دورۀ سردبیری: اول
مدیرمسئول: ـ
سردبیر: فروغ تن‌ساز 
هیئت تحریریه: ـ
مدیرداخلی: فتح‌الله فروغی 
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: علی نجمی، محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری
سال تحصیلی: 74-1371

دورۀ سردبیری: دوم
مدیرمسئول: محمدمسعود ابوطالبی، حسن ملکی، سیدمحسن گلدانساز، علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: جعفر ربانی
هیئت تحریریه: محمود امانی‌طهرانی، منصور ملک‌عباسی، بهداد اصفهانی
مدیرداخلی: رحیم شکری‌روشنق، منصور ملک‌عباسی، حسین نامی‌ساعی
ویراستار: ـ
طراح گرافیک: محمد پریسای، خالد قهرمانی دهبکری، علی نجمی، پریسا سندسی، پروانه هادی‌پور، سعید سلطانعلیان، شکوفه میرزارضی، آزیتا کوثری، نوید اندرودی، ناهید کاظمی
سال تحصیلی: 84-1374

دورۀ سردبیری: سوم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده
سردبیر: فرهاد بخشنده
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، حسن سالاری
مدیرداخلی: حسین نامی‌ساعی، میرشهرام صدر
ویراستار: سیداکبر میرجعفری، حبیب یوسف‌زاده
طراح گرافیک: ناهید کاظمی، پریسا سندسی
سال تحصیلی: 86-1384

دورۀ سردبیری: چهارم
مدیرمسئول: علیرضا حاجیان‌زاده، محمد ناصری
سردبیر:  خسرو داودی
هیئت تحریریه: منصور ملک‌عباسی، احمد شریفان، مرتضی گوهری‌پور
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: لعیا عروجی، زهره خداجوی
طراح گرافیک: پریسا سندسی
سال تحصیلی: 88-1386

دورۀ سردبیری: پنجم
مدیرمسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمدرضا حشمتی
هیئت تحریریه: جعفر ربانی، علیرضا صادقی‌میاب، منصور ملک‌عباسی، علی‌اصغر جعفریان، فرحناز حدادی، لیلی محمدحسین
مدیرداخلی: فاطمه محمودیان
ویراستار: هادی نهاوندیان، فریدون حیدر‌ی‌ملک‌میان، کبری محمودی
طراح گرافیک: پریسا سندسی، مهدی کریم‌خانی، ندا عظیمی
سال تحصیلی: - - 1388

 

 

۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۰۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۲
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۶۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۸
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۶
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۱
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۹
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۷
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۵
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۰
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۴
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۳
۶ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۹۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۵۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۳۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۶۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۲۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۵۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۳۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۳۰
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۳۱۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۳۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۲۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۰۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۴۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۲۹
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۱۴
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۱۶
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۰۷
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۵۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۳۴۵
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۴۱
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۳۹۲
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۳۵۸
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۳
۵ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۶
صفحه ۱ از ۱