یکشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶, ۰۹:۱۶
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد آموزش زبان‌های خارجی
شماره‌ 99. تابستان 90

نقش کلیدی برنامه‌ی درسی در ایجاد تحول در آموزش زبان
دکتر محمدرضا عنانی سراب
شناسایى عوامل آموزشى مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی
دکتر غلامرضا احمدی، اشرف اصیلیان
مطالعه و یادگیری هدف اصلی من در حرفه‌ی معلمی (گفت‌وگو با مرتضی برین، دبیر زبان انگلیسی شهرستان خوی)
شهلا زارعى نیستانک

 

English through Fun
B. Dadvand & H. Azimi

Teaching and Learning in Close-up: Diagnostic - oriented Approach to Listening Comprehension
J. Naeini

Written Feedback: Still, a Strong Pedagogical Tool
M. Rashtchi & Sh. Mirshahidi

Effectiveness of Textual Enhancement in System Learning of English Dative Alternation
R. Esfandiari & M. Vaez Dalili/

Language Engineering Virtual Learning Environments (VLEs) und individualisiertes Lernen
N.Haghani & P. Sohrabi

Analyse Des Erreurs Linguistiques au Cours De l’apprentissage d’une Langue étrangère
R. Ilani

عنواننویسنده
سخن سردبیر: نقش کلیدی برنامه‌ی درسی در ایجاد تحول در آموزش زباندکتر محمدرضا عنانی سراب
مقاله: شناسایى عوامل آموزشى مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایه سوم راهنماییدکتر غلامرضا احمدی، اشرف اصیلیان
مطالعه و یادگیری هدف اصلی من در حرفه‌ی معلمی (گفت‌وگو با مرتضی برین، دبیر زبان انگلیسی شهرستان خوی)شهلا زارعى نیستانک
English through FunB. Dadvand & H. Azimi
Teaching and Learning in Close-up: Diagnostic - oriented Approach to Listening ComprehensionJ. Naeini
Written Feedback: Still, a Strong Pedagogical ToolM. Rashtchi & Sh. Mirshahidi
Effectiveness of Textual Enhancement in System Learning of English Dative AlternationR. Esfandiari & M. Vaez Dalili
Language Engineering Virtual Learning Environments (VLEs) und individualisiertes LernenN.Haghani & P. Sohrabi
Analyse Des Erreurs Linguistiques au Cours De l’apprentissage d’une Langue étrangèreR. Ilani
تعداد نمایش:۱
۹ مورد، صفحه ۱ از ۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.