چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

نشریه - مشخصات پدیدآورنده

حمیدرضا

امیری

فوق لیسانس

ریاضی محض

عضو شورای برنامه‌ریزی (هیئت تحریریه) رشد آموزش ریاضی