چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۱۱

مشخصات پدیدآورنده

محدثه

رجایی

دانشجو

دکترای ریاضی محض

عضو شورای برنامه‌ریزی رشد آموزش برهان ریاضی متوسطه 1