چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷

مشخصات پدیدآورنده

سید امیرحسین

بنی‌جمالی

فوق لیسانس

ریاضی کاربردی

عضو هیئت تحریریه