شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۰۰:۵۱

مشخصات پدیدآورنده

سید امیرحسین

بنی‌جمالی

فوق لیسانس

ریاضی کاربردی

عضو هیئت تحریریه