پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نشریه - مشخصات پدیدآورنده

سید امیرحسین

بنی‌جمالی

فوق لیسانس

ریاضی کاربردی

عضو هیئت تحریریه