چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۳۲

مشخصات پدیدآورنده

سید امیرحسین

بنی‌جمالی

فوق لیسانس

ریاضی کاربردی

عضو هیئت تحریریه