پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نشریه - مشخصات پدیدآورنده

فضل‌الله

خالقیان

دکترا

فلسفه و حکمت اسلامی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی