شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۵۰

مشخصات پدیدآورنده

زهره

پندی

فوق لیسانس

مهندسی صنایع

عضو هیئت تحریریه (رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول)